Regulamin pozyskiwania karnetów

REGULAMIN POZYSKIWANIA
KARNETÓW ONLINE
SERIO PRO

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zamówienia oraz funkcjonowania karnetów online w ramach Serio Pro, który odbędzie się w dniach 15–16 października 2020 r. w Łodzi (Polska).
 2. Organizatorem dystrybucji karnetów online jest Fundacja FKA z siedzibą przy ulicy Giewont 51 w Łodzi (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. „Zamawiającym” jest osoba, która dokona zamówienia na karnet online według wskazówek Organizatora.
 4. Karnet online (zwany dalej „karnet”) upoważnia do udziału w wydarzeniach online w ramach Serio Pro za pośrednictwem platformy VOD Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Zamawiający wysyłając zamówienie na karnet oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu.

§2
DANE OSOBOWE

W zawiązku ze zmianą regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych, Zamawiający akceptuje Politykę Prywatności Fundacji FKA dostępną pod linkiem http://serio.pro/polityka-prywatnosci/

§3
RODZAJE KARNETÓW

 1. Organizator prowadzi dystrybucję bezpłatnego karnetu online Serio Pro, który przeznaczony jest dla profesjonalistów:
 • z sektora audiowizualnego
 • z sektora sztuk wizualnych (projektowanie graficzne)
 • z sektora literatury (scenariopisarstwo, kreatywne pisanie)
 • z sektora narracji interaktywnej (gry wideo)
 • z sektora nowych mediów
 • z sektora sound design (muzyka)
 • z sektora wzornictwa
 • z festiwali filmowych
 • z produkcji filmowej / dystrybucji / agencji sprzedaży
 • z instytucji kultury
 • niezależnych twórców

2. Karnet uprawnia do udziału we wszystkich wydarzeniach online festiwalu, za pośrednictwem platformy VOD Organizatora.

§4
OKRES DYSTRYBUCJI

 1. Zamówienia internetowe na karnety wymienione w §3 można składać do 13 października, godz. 15:00.
 2. Liczba karnetów jest ograniczona i ich dystrybucja trwa do wyczerpania puli.
 3. Po okresie dystrybucji internetowej, nie będzie możliwości zakupu karnetu w trakcie trwania Wydarzenia.

§4
CENY KARNETÓW

Organizator prowadzi dystrybucję karnetów w następujących cenach: KARNET ONLINE Serio Pro (bezpłatny): 0 zł.

§6
OGÓLNE ZASADY ZAMÓWIENIA KARNETÓW

 1. Zamówienie karnetu następuje poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego www.serio.pro i wymaga następujących warunków:

A) Wyboru zamawianego karnetu;
B) Podania danych Zamawiającego:

 • nazwisko
 • imię
 • adres e-mail
 • miejsce zamieszkania
 • data urodzenia

C) Zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
D) Zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności Fundacji FKA.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zamawiającego błędnych danych (literówek) w formularzu zamówienia karnetu bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Organizator może podjąć próbę skontaktowania się z Zamawiającym w celu skorygowania podanych błędnych danych (literówek) w formularzu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywane jest zamówienie karnetu przez Zamawiającego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego.

§7
OTRZYMANIE KARNETU

 1. W ciągu 72 godzin od wypełnienia zgłoszenia Zamawiający otrzyma wiadomość zwrotną od Organizatora, która będzie zawierała dane, tj. informację o przyznaniu bądź odrzuceniu zamówienia karnetu, wymienionego w §3 wg zasad zamówień karnetów wymienionych
  w §6.

§7
ODBIÓR KARNETÓW

 1. Najpóźniej do dnia 15 października 2020 r., Zamawiający otrzyma drogą mailową informacje zawierające link dostępu do platformy VOD Organizatora wraz z instrukcją rejestracji korzystania z platformy.

§8
DOSTĘP DO WYDARZEŃ ONLINE

 1. Dostęp do wydarzeń online jest geoblokowany oraz możliwy jedynie na terytorium Polski. Zamawiający jest zobowiązany nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z platformy platformy VOD Organizatora poza terytorium Polski.
 2. Korzystanie z treści udostępnianych na platformie VOD Organizatora  może odbywać się tylko i wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 3. Udostępnienie karnetu osobom trzecim będzie skutkować zablokowaniem konta Zamawiającego i brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Serio Pro.
 4. Jakość wydarzeń online może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są Wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu bądź zakłócony dostęp do Wydarzeń spowodowany okolicznościami, na które Organizator nie posiada wpływu lub problemami technicznymi bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Zamawiającego lub urządzeniem wykorzystywanym przez Zamawiającego.
 5. Treści umieszczone na platformie VOD Organizatora  są chronione prawami autorskimi dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych na platformie VOD Organizatora, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

§9
PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku zakupu karnetu online na Festiwal.

§10
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dot. zamówienia karnetu Zamawiający może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres biuro@kameraakcja.com.pl.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres korespondencyjny Zamawiającego oraz adres e-mail Zamawiającego. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Organizatora, Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie na adres korespondencyjni lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

§11
POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Wysłanie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego na otrzymywanie newslettera Fundacji FKA na adres e-mail, z którego wysłane zostało zamówienie.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Wysłanie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego Polityki Prywatności stosowanej przez Fundację FKA.
 4. Nie można dokonać zmiany rodzaju zamówionego karnetu.
 5. Udostępnienie karnetu osobom trzecim będzie skutkować zablokowaniem konta i brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w Serio Pro.
 6. Nie można dokonać zwrotu karnetu, za wyjątkiem odwołania Serio Pro, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej, za którą Organizator uznaje na przykład epidemie, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody) lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Organizatora, w tym w szczególności związane z COVID-19. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie również prawo do przełożenia Festiwalu na inny możliwy termin.
 7. Ilość karnetów jest ograniczona, decyduje kolejność zamówień.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży karnetów w każdej chwili.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość prowadzenia bądź zakończenia akcji promocyjnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Serio Pro.
 11. Karnet upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia Festiwalu, które mają miejsce na platformie VOD Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania części paneli dyskusyjnych, spotkań i warsztatów w formie online.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego, telefonicznego (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) z uczestnikiem wydarzenia/warsztatów/spotkania, w celu przeprowadzenia krótkiego badania satysfakcji uczestnika. Część ankiet może odbyć się w formie stacjonarnej.
 14. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i sprzedaży karnetów należy kierować na adres: serio@kameraakcja.com.pl.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy